Kasa i blagajničko poslovanje 


Kasa i ispostavljanje računa

Kao osnovne evidencije modul Kasa koristi robe i materijale (grupe roba i materijala, podgrupe roba materijala, vrste roba i materijala, ambalaže, cjenike roba i materijala –maloprodajne i veleprodajne,...), te usluge (grupe, vrste, cjenike, jedinice mjere, te carinske tarifne brojeve). Pomoćne evidencije (statusi računa, sredstva plaćanja, opisi prometa,...) omogućavaju daljnju prilagodbu i potpunu funkcionalnost ovog modula u praksi.

Kasa podržava:
 • ispostavljanje na temelju računa / ponude 
 • učitavanje stavaka iz računa / ponude
 • stanje sredstava u kasi
 • storniranje računa
 • automatsko formiranje knjige IRA
Najvažniji ispisi
 • ispis računa / ponude 
 • ispis knjige izlaznih računa 
 • popis računa / ponuda po partneru 
 • ispis ispostavljenog po partneru 
 • popis partnera po robi / usluzi 
 • promet po grupama roba/usluga 
 • popis po sredstvima plaćanja 
 • popis sredstva plaćanja po danima 
 • mjesečno izvješće o Porezu na potrošnju 
 • ispis cjenika usluga 
 • ispis po komercijalistima 
 • fakturirana realizacija 
 • fakturirana roba bez otpremnice 
 • popis računa u sumarnoj knjizi 
 • ispis po mjestima troška 
 • knjigovodstveni
 • ispis dokumenta knjiženja 
 • sumarni ispis dokumenta knjiženja 
 • opći izvještaj prometa 
 • rekapitulacija po mjestima troška 
 • popis neiskontiranih računa
Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje kao modul pomaže u upravljanju gotovinskim uplatama i isplatama, te je putem preknjižavanja povezano sa financijskim knjigovodstvom. Najvažnija funkcija vezana za modul Kasa prezentira se u automatskom učitavanju MP računa u blagajnu.

Knjiženja
 • mogućnost evidentiranja uplatnica
 • mogućnost evidentiranja isplatnica
 • evidentiranja akontacija
 • evidentiranje početnog stanja akontacija
 • povrat akontacija
 • mogućnost storno uplatnica i isplatnica
 • operacije na blagajni
 • otvaranje i pregled
 • kontiranje
 • zaključivanje blagajne
Ispisi
 • kartice 
 • blagajnički izvještaj 
 • stanje u blagajni 
 • sumarni ispis prometa 
 • ispis kartice osoba
 • ispis financijskog dokumenta 
 • sumarni ispis dokumenta knjiženja 
 • opći izvještaj prometa 
 • rekapitulacija po mjestima troška 
 • ispis deviznog financijskog dokumenta 
 • neiskontirani blagajnički izvještaji
 • ispis dokumenta blagajne 
 • učitavanje MP računa u blagajnu