Knjiga URA/IRA s obradom PDV-a i bankarstvom

 
Knjiga zaprimljenih računa za ovjeru (likvidatura)
 • evidentiranje zaprimljenih računa, ispis knjige zaprimljenih računa s mogućnošću popisa računa koji su u postupku likvidature i nisu uneseni u knjigu ulaznih računa

Modul Knjiga URA/IRA dopušta samostalno definiranje i evidentiranje proizvoljnog broja knjiga izlaznih računa, ulaznih računa, te tipova poreza.

Knjiga ulaznih računa
 • evidentiranje ulaznih računa s mogućnošću prihvata podataka iz evidencije zaprimljenih računa
 • povezivanje ulaznog računa s ugovorom / narudžbom
 • mogućnost definiranja nositelja troška
 • automatsko kontiranje prema definicijama u shemama knjiženja, kontiranje PDV-a, posebnosti PDV-a i obveza prema vrsti troška
 • ažuriranje rata plaćanja
 • popis ulaznih računa
 • ispis knjige ulaznih računa
Knjiga izlaznih računa
 • evidentiranje izlaznih računa
 • formiranje potrebnih evidencija za obračun poreza
 • ispis knjige izlaznih računa
 Obrada poreza
 • obrazac PDV 
 • obrada PDV-s
 • sumarna rekapitulacija poreza
 • obračun PDV-a za pretporez na R2 prema plaćenosti
 • knjiženje privremene obrade
 • brisanje posljednje obrade

Pored standardnih ispisa neophodnih za obračun PDV-a, modul omogućava i ispise tipa Bilance ulaznih računa, Popis plaćanja po računu i sl.

Nalozi plaćanja HUB3, HUB3A, SEPA
 • centralizirani nadzor nad plaćanjima kunskim (HUB3A,SEPA) i deviznim (HUB3)
 • popis neplaćenih računa / rata
 • plaćanje i ispis naloga za plaćanje
 • unos i arhiva naloga za plaćanje
 • evidencija arhiviranih naloga za plaćanje
 • promjena unesenog IBAN-a
 • postavljanje margina naloga za plaćanje
 • praćenje statusa naloga plaćanja (evidentiran / na plaćanju / plaćen)
 • mogućnost evidentiranja više rata plaćanja za jedan račun
 • zapis naloga za plaćanje u datoteku
 • ispis naloga za plaćanje na pisač
 • odabir neplaćenih rata plaćanja s graničnicima, knjiga URA, od broja URE do broja URE, od datuma dospijeća do datuma dospijeća, od partnera do partnera, plaćanje do iznosa, od datuma računa do datuma računa
 • ispis zbrojnog naloga za prijenos / plaćanje
Nalozi 14 i plaćanja
 • plaćanje i ispis naloga 14
 • evidencija plaćanja naloga 14
 • pomoćne evidencije naloga 14
 • dokumenti za naloge
 • svrhe plaćanja na nalogu
 • osnove plaćanja
 • šifre i instrumenti plaćanja
 • plaćanje na teret
 • tipovi partnera
 • referenti osobe
 • troškovi inozemne banke
 • troškovi vanjskotrgovinskog posla Knjige ulaznih računa
 • popis neplaćenih deviznih računa / rata
 • kreiranje datoteke naloga 14