Financijsko poslovanje

 

Programsko rješenje Financijsko poslovanje – glavna knjiga - podržava direktni unos kao i učitavanje podataka, te njihovu obradu, izradu plana i analizu, pregled i izvještavanje.

Unos podataka – kunskim i deviznim knjiženjem
 • izbor vrste dokumenta (temeljnice) knjiženja 
 • automatsko povećanje broja dokumenta vezano uz vrstu dokumenta sa mogućnošću promjene broja dokumenta i upozorenjem odabira već postojećeg broja
 • unos datuma dokumenta s pretpunjavanjem tekućeg datuma uz mogućnost promjene datuma
 • izbor konta
 • izbor partnera za konta na kojima se prate otvorene stavke
 • mogućnost unosa sadržaja / opis knjiženja
 • mogućnost evidentiranja mjesta troška i hijerarhije (nakon evidentiranja mjesta troška automatski se prepuni hijerarhija)
 • mogućnost evidentiranja ugovora
 • evidentiranje dugovnog ili potražnog iznosa
 • za konta na kojima se obavlja zatvaranje, evidentiranje datuma dokumenta, datuma dospijeća i uparnog ili veznog broja dokumenta (upozorenje ako je uparni dokument već evidentiran nekim prethodnim unosom na istoj strani konta i partnera)
 • kod deviznih knjiženja uz kunske iznose evidentiraju se i devizni iznosi
 • otvorena stavka nastaje u deviznom iznosu
Unos podataka preknjižavanjem
Učitavanje neovisne datoteke
 • učitavanje temeljnica iz poslovnog sustava treće strane
 • nakon učitavanja, pregled temeljnice (dokumenta) prije knjiženja sa provjerom i listom grešaka
Učitavanje temeljnica iz ostalih programa i modula
 • učitavanje temeljnica iz svih pomoćnih programskih rješenja i modula
 • nakon učitavanja, pregled temeljnice (dokumenta) prije knjiženja sa provjerom i listom grešaka
Učitavanje pregled i knjiženje datoteka
 • datoteka dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • učitavanje i knjiženje datoteka banke prema formatu FINA-e
 • učitavanje datoteka, pregleda prije knjiženja te knjiženje datoteka
Evaluacijska pravila za izvode
 • korisničko pravo evidentiranja načina prepoznavanja stavke izvoda na koji konto će se knjižiti stavka

Financijsko knjigovodstvo, osim dodatnih operacija na knjiženju kao automatskih korekcija dokumenta, konta, partnera, omogućava i lako upravljanje podacima vezanim na početna stanja, donos stavaka, te zaključivanje glavne knjige.

Obrade podataka 
Rasknjižavanje zajedničkih troškova po mjestu troška
 • Korisničko pravo evidentiranja postotaka raspodjele troškova za pojedina mjesta troška
 • Rasknjižavanje troškova
Prijeboji
 • Ispis kandidata za prijeboj
 • Kreiranje prijeboja
 • Evidencija prijeboja
 • Ispis prijeboja
 • Mogućnost djelomičnog zatvaranja fakture i uplate
 • Zatvaranje jedne fakture i više uplata
 • Zatvaranje više faktura i jedne uplate
Realizirani prihodi
 • Korisničko pravo evidentiranja konta prihoda u tabeli za djelatnosti, konto kupca, konto obračunatih prihoda, konto realiziranih prihoda, konto za dopunsko osiguranje, konto obračunatih prihoda
 • dopunsko, konto realiziranih prihoda 
 • dopunsko, konto za participaciju, konto obračunatih prihoda
 • participacija, konto realiziranih prihoda
 • participacija, mjesto troška
 • Knjiženje realiziranih prihoda prema elementima iz tablice
Zatvaranja
 • Evidencija - prikaz podataka o zatvorenoj fakturi i uplatama s prikazom podataka o kontu, partneru, datumu zatvaranja, vrsti zatvaranja (ručna / automatska), korisniku koji je obavio zatvaranje
 • Automatska - ova obrada obavlja zatvaranje prema zadanim graničnicima, kupci, dobavljači, konto, partner, dokument knjiženja i vremenskom periodu za koje se želi obaviti automatsko zatvaranje, zatvaranje bez salda, zatvaranje sa saldom, kunska, devizna zatvaranja
 • Ručna - pojedinačni odabir fakture i uplate u kunama ili devizama
 • Omogućeno je brisanje zatvaranja, tj. poništavanje zatvaranja stavaka
Plan i analiza

Važno je spomenuti kako modul podržava evidenciju planova poslovanja za godinu s planskim pozicijama, mjestima troška, organizacijskim jedinicama, pripadajućim kontima za čitanje realizacije, mjesečno ili godišnje evidentiranje podataka plana. Pomoću funkcionalnosti kopiranja plana olakšano je financijsko planiranje, te usporedba planova sa glavnom knjigom. Ispis realizacije moguć je po planskim pozicijama kao i ispis odstupanja na određeni datum.

Ispisi

Sustav nudi predefinirane izvještaje, te također i mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja prema korisničkim potrebama. 

Glavna knjiga
 • Ispis kartice po datumu, dokumentu 
 • Ispis kartice po datumu, dokumentu, mjestu troška 
 • Ispis kartice po datumu, dokumentu, sadržaju
 • Ispis kartice po datumu 
 • Opći izvještaj prometa 
 • Bruto bilanca 
 • Bruto bilanca sintetike
Knjigovodstveni
 • Ispis dokumenta 
 • Sumarni ispis dokumenata
 • Ispis dnevnika
 • Ispis kartice partnera 
 • Ispis analitičke kartice konta 
 • Bilance i prometi
 • Opći izvještaj prometa 
 • Bilanca potraživanja / obveza 
 • Bilanca prometa po partneru 
 • Bruto bilanca 
 • Bruto bilanca sintetike 
 • Obveze i potraživanja
 • Pregled obveza / potraživanja 
 • Pregled dospjelih obveza / potraživanja 
 • Nastale i plaćene obveze u razdoblju 
 • Bilanca očekivanih plaćanja
 • Otvorene i zatvorene stavke 
 • Trenutni popis neuparenih stavaka 
 • Sumarni ispis trenutno nezatvorenih stavaka 
 • Izvod otvorenih stavaka 
 • Ispis opomena 
 • Ispis kartice zatvaranja 
 • Devizni 
 • Ispis deviznog dokumenta 
 • Ispis devizne kartice partnera 
 • Ispis devizne analitičke kartice konta 
 • Trenutni popis neuparenih deviznih stavaka 
 • Ispis devizne kartice zatvaranja
 • Ispis devizne bilance
 • Bilanca deviznih potraživanja / obveza
 • Nastale i plaćene devizne obveze u razdoblju
 • Mjesta troška
 • Bruto bilanca po mjestima troška 
 • Ispis kartice partnera po mjestima troška 
 • Rekapitulacija po mjestima troška 
 • Opći izvještaj prometa po grupama 
 • Plaćenost računa po razdobljima 
 • Opće izvješće o poslovanju 
 • Statistički pregled rada 
 • Pregled plaćanja za razdoblje