Skladišno poslovanje


Skladišno poslovanje je modul koji omogućava kontrolu te efikasno upravljanje i praćenje procesa te tijeka roba i materijala na skladištima. 

Evidentiranje ulaza / izlaza na skladištu
 • automatsko povećanje broja dokumenta vezano uz vrstu dokumenta i skladišta sa mogućnošću promjene broja dokumenta i upozorenjem odabira već postojećeg broja
 • prikaz stanja kod odabira roba / materijala
 • pretraživanje materijala po šifri, nazivu, dobavljačevoj šifri, barcode šifri
 • preračunavanje pakiranja pomoću faktora pretvorbe zadanog u evidenciji robe – materijala
 • obavezan odabir narudžbe prilikom knjiženja ulaza
 • automatsko učitavanje stavaka s narudžbe u stavke primke
 • mogućnost izrade više primki na temelju jedne narudžbe 
 • automatsko nuđenje cijene iz narudžbe (ugovora) uvećane za pripadajući iznos PDVa (PDV umanjen za definirano pravo odbitka) uz zabranu mogućnosti mijenjanja cijene na skladišnoj primci
 • automatsko pretpunjavanje nerealiziranog djela narudžbe kod svake sljedeće primke
 • automatsko kreiranje izdatnice iz zahtjevnice
 • kontrola limita potrošnje prilikom izrade izdatnice
 • mogućnost kreiranja više izdatnica na temelju jedne zahtjevnice
 • automatsko nuđenje cijene iz cjenika uvećane za pripadajući iznos PDVa (PDV umanjen za definirano pravo odbitka) uz zabranu mogućnosti mijenjanja cijene na skladišnoj izdatnici
 • nemogućnost izdavanja robe koje nema na stanju u skladištu
 • povezivanje povratnice ulaza / izlaza sa originalnim dokumentom
 • mogućnost evidentiranja serijskih brojeva i rokova trajanja za određene materijale (korisnički definirani u evidenciji roba i materijala) prilikom izrade skladišnih dokumenata
Složena knjiženja
 • složeni skladišni dokumenti  jednim unosom podataka nastaju dva ili više dokumenata prema definiciji korisnika (međuskladišnice,  storno ulaza / ulaz, tranzit ulaz / izlaz...)
Zahtjevnice
 • korisničko pravo na definiranje više knjiga zahtjevnica (prema radilištima)
 • mogućnost odabira skladišta sa kojeg se zahtjeva roba
 • mogućnost odabira roba koje se nalaze na zahtijevanom skladištu
 • statusi zahtjevnica (kreirana, odobrena, zaključena  realizirana)
 • nemogućnost izmjene podataka na zahtjevnici sa statusom "odobrena" uz iznimku omogućavanja unosa količina u kolonu "odustajanje"
 • iz zahtjevnica izraditi jednu ili više narudžbi ovisno o zahtijevanoj robi/materijalu, razvrstano prema ugovorima
 • u slučaju da je isti materijal evidentiran na dva ugovora program mora upozoriti korisnika te ponuditi s kojeg ugovora će naručivati materijal
 • nemogućnost zahtijevanja neaktivnih artikala
 • odobravanje evidentirane zahtjevnice potpisom ovlaštene osobe
 • kontrola limita potrošnje prilikom izrade zahtjevnice

Evidencije koje modul koristi omogućavaju visoku razinu prilagodbe Korisničkim potrebama. 

Robe i materijali
 • cjenici roba / materijala
 • mogućnost postavljanja minimalnih i maksimalnih količina materijala po skladištu
 • mogućnost definiranja dopuštenog inventurnog manjka
 • mogućnost definiranja praćenja serijskog broja i datuma isteka (rok trajanja) za korisnički odabrani materijal
 • omogućeno raspakiravanje roba po komadima iz originalnih pakiranja
 • mogućnost definiranja vrijednosti izlaznih količina (višekratnik od minimalne zadane količine) 
 • mogućnost evidentiranja dobavljačeve šifre uz materijal, mogućnost evidentiranja barcode šifre
 • mogućnost evidentiranja zaštićenog naziva i proizvođača uz robe i materijale
 • mogućnost evidentiranja grupa i podgrupa materijala
Skladišta i skladišni dokumenti
 • korisničko pravo na otvaranje novih skladišta
 • korisničko pravo na otvaranje šifara dokumenata s pridruživanjem tipa skladišnog dokumenta
 • evidencija tipova skladišnih dokumenata (početno stanje, ulaz, storno ulaza, povratnica, izlaz, storno izlaza, povratnica izlaza, inventurni višak, inventurni manjak, inventurni rashod, dopušteni manjak)
 • korisničko pravo na definiranje ponašanja složenih skladišnih dokumenata (međuskladišnice,  storno ulaza / ulaz, tranzit ulaz / izlaz ...)
 • uz skladišni dokument evidentirati šifru temeljnice za knjiženje u financijsko knjigovodstvo
Ostale matične datoteke
 • korisničko pravo na definiranje sastavnica / normativa
 • korisničko pravo na definiranje knjige zahtjevnica
 • korisničko pravo na definiranje knjige narudžbi
 • korisničko pravo na definiranje knjige upita
Inventura
 • ispis inventurne liste
 • automatsko knjiženje viškova, manjkova, rashoda te otpisa prema dopuštenom rasipu, kvaru, lomu (dopuštenog manjka)
 • izrada evidencije podataka za inventuru s rednim brojem i datumom obavljanja inventure.
 • automatsko generiranje knjigovodstvenog stanja na inventurnu listu prema graničnicima koje zada inventurna komisija (inventurna grupa, roba, grupa roba i poredak na inventurnoj listi  po šifri robe, grupi robe ili nazivu robe) -temeljem upisanog inventurnog stanja program automatski izračunava razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje i puni polja višak, manjak, dopušteni manjak
 • ispis inventurne liste (količinski)
 • ispis inventurne liste (financijski)
Donos početnog stanja
 • automatski prijenos početnog stanja iz prethodne godine
Ispisi i izvješća
 • mogućnost parametriziranja svakog pojedinačnog izvješća sa kombinacijom zadavanja graničnika (skladište, šifra dokumenta, datum, partneru, mjestu troška, narudžbe / ugovor, zahtjevnica, radni nalog, redni broj naloga / rezervacija, lokacija, osoba) 
 • ispis dokumenata
 • sumarni ispis dokumenata
 • ispis složenih dokumenata
 • ispis vezanih dokumenata
 • ispis kartice robe / materijala
 • ispis kartice robe / materijala  s cijenom
 • ispis dnevnika knjiženja
 • ispis kartice osoba
 • ispis kartice lokacija
 • ispis prometa po robama / materijalima
 • ispis prometa sa stanjem na dan
 • ispis prometa po grupama
 • popis stanja
 • popis stanja po skladištima
 • rekapitulacija roba / materijala
 • ispis nužnih nabavki
 • popis serijskih brojeva na skladištu
 • popis izlaza sa serijskim brojevima
 • artikli bez prometa 
 • ispis zahtjevnica 
 • ispis stanja po zahtjevnicama