Sitni inventar na zalihi i upotrebi (količinsko praćenje, te količinsko i financijsko praćenje)

 

Modul Sitni inventar na zalihi omogućava evidenciju sitnog inventara sa širokim spektrom mogućnosti definiranja, te naprednog evidentiranja i knjiženja. 

 • mogućnost postavljanja minimalnih i maksimalnih količina materijala po skladištu zalihe
 • mogućnost definiranja dopuštenog inventurnog manjka
 • mogućnost definiranja praćenja inventurnog broja za korisnički odabrani sitni inventar
 • mogućnost evidentiranja dobavljačeve šifre uz sitni inventar, mogućnost evidentiranja barcode šifre
 • mogućnost evidentiranja grupa i podgrupa sitnog inventara
Skladišta i skladišni dokumenti
 • korisničko pravo na otvaranje novih skladišta sitnog inventara
 • korisničko pravo na otvaranje šifara dokumenata s pridruživanjem tipa skladišnog dokumenta
 • evidencija tipova skladišnih dokumenata (početno stanje, ulaz, storno ulaza, povratnica, izlaz, storno izlaza, povratnica izlaza, inventurni višak, inventurni manjak, inventurni rashod, dopušteni manjak)
 • korisničko pravo na definiranje ponašanja složenih skladišnih dokumenata (prijenos sa skladišta zalihe u upotrebu uz odabir lokacije i / ili osobe), prijenos sa lokacije i / ili osobe na lokaciju i / ili osobu
 • uz skladišni dokument evidentirati šifru temeljnice za knjiženje u financijsko knjigovodstvo
Evidentiranje ulaza / izlaza na skladištu
 • automatsko povećanje broja dokumenta vezano uz vrstu dokumenta i skladišta sa mogućnošću promjene broja dokumenta i upozorenjem odabira već postojećeg broja
 • prikaz stanja kod odabira sitnog inventara uz evidentiranje ili odabir inventarskog broja za sitni inventar na kojem je definiran takav podatak
 • pretraživanje sitnog inventara po šifri, nazivu, dobavljačevoj šifri, barcode šifri, inventarskom broju, lokaciji, osobi
 • obavezan odabir narudžbe prilikom knjiženja ulaza
 • automatsko učitavanje stavaka s narudžbe u stavke primke
 • mogućnost izrade više primki na temelju jedne narudžbe 
 • automatsko pretpunjavanje nerealiziranog djela narudžbe kod svake sljedeće primke
 • automatsko nuđenje cijene iz narudžbe (ugovora) uvećane za pripadajući iznos PDVa (PDV umanjen za definirano pravo odbitka) uz zabranu mogućnosti mijenjanja cijene na skladišnoj primci
 • automatsko kreiranje izdatnice iz zahtjevnice
 • mogućnost kreiranja više izdatnica na temelju jedne zahtjevnice
 • automatsko nuđenje cijene iz cjenika uvećane za pripadajući iznos PDVa (PDV umanjen za definirano pravo odbitka) uz zabranu mogućnosti mijenjanja cijene na skladišnoj izdatnici
 • nemogućnost izdavanja robe koje nema na stanju u skladištu
 • povezivanje povratnice ulaza / izlaza sa originalnim dokumentom
 • mogućnost evidentiranja inventarskih brojeva za određeni sitni inventar (korisnički definirani u evidenciji roba i materijala) prilikom izrade skladišnih dokumenata
Složena knjiženja
 • složeni skladišni dokumenti  jednim unosom podataka nastaju dva ili više dokumenata prema definiciji korisnika
Inventura
 • ispis inventurne liste
 • automatsko knjiženje viškova, manjkova, rashoda te otpisa prema dopuštenom rasipu, kvaru, lomu (dopuštenog manjka)
 • izrada evidencije podataka za inventuru s rednim brojem i datumom obavljanja inventure.
 • automatsko generiranje knjigovodstvenog stanja na inventurnu listu prema graničnicima koje zada inventurna komisija (inventurna grupa, roba, grupa roba, osoba, lokacija i poredak na inventurnoj listi  po šifri robe, grupi robe ili nazivu robe, osobi, lokaciji).
 • temeljem upisanog inventurnog stanja program automatski izračunava razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje i puni polja višak, manjak, dopušteni manjak
 • ispis inventurne liste (količinski)
 • ispis inventurne liste (financijski)
Donos početnog stanja 
 • automatski prijenos početnog stanja iz prethodne godine
Ispisi / Izvješća
 • mogućnost parametriziranja svakog pojedinačnog izvješća sa kombinacijom zadavanja graničnika 
 • ispis dokumenata
 • sumarni ispis dokumenata
 • sumarni ispis dokumenata  partneri
 • kartice i dnevnik
 • ispis kartice sitnog inventara
 • ispis dnevnika knjiženja
 • ispis kartice osoba
 • ispis kartice lokacija
 • ispis prometa po robama
 • ispis prometa po grupama
 • popis stanja
 • popis stanja po skladištima
 • ispis nužnih nabavki
 • popis inventarskih brojeva na skladištu
 • popis izlaza sa inventarskim brojevima
 • sitni inventar bez prometa
 • zahtjevnice
 • ispis zahtjevnica 
 • ispis stanja po zahtjevnicama

Za potrebe financijskog praćenja, knjiženja te automatskog kontiranja i ispisa sitnog inventara na zalihi i upotrebi nude se slijedeće funkcionalnosti:

Izračun cijena materijala
 • modul za utvrđivanje nabavne cijene materijala temeljem učitanih podataka sa primke, odabirom fakture te automatskim obračunom PDVa, zavisnih troškova nabave i rabata
 • ispisi kalkulacija
Knjiženja
 • automatska obrada ( knjiženje u sitnom inventaru (kartica, dnevnik knjiženja)) temeljem evidentiranih podataka u skladištima sitnog inventara i modula za izračun cijene materijala za ulazne dokumente
 • obračun izlaza program radi po stvarnoj cijeni
Početno stanje
 • automatski prijenos početnog stanja iz prethodne godine
Kontiranje
 • korisničko pravo definiranja shema knjiženja za svaki pojedini poslovni događaj
 • automatsko kontiranje svih poslovnih događaja
Ispisi
 • ispisi dokumenata   po robi, skladištu, dokumentu, partneru, mjestu troška, grupi roba, ugovoru / narudžbi, datumu dokumenta, datumu knjiženja, broju ulaznog računa
 • sumarni ispis dokumenta
 • popis kalkulacija s razlikama u iznosima
 • dnevnik kartice
 • ispis kartice sitnog inventara
 • ispis dnevnika
 • ispis kartice osoba
 • ispis kartice lokacija
 • ispis prometa i bilance
 • ispis prometa
 • popis stanja s vrijednostima
 • sitni inventar bez prometa
 • ispis financijskog dokumenta
 • opći izvještaj prometa
 • rekapitulacija po mjestima troška
 • ispis neiskontiranih dokumenata
 • primke / kalkulacije koje nisu u obradi
 • skladišni dokumenti koji nisu u obradi